Chiến dịch của Trump đã dùng Facebook và cơ sở dữ liệu 220 triệu người

2016-11-30T15:12:12+07:00

Chiến dịch của Trump đã dùng Facebook và cơ sở dữ liệu 220 triệu người [...]

Chiến dịch của Trump đã dùng Facebook và cơ sở dữ liệu 220 triệu người2016-11-30T15:12:12+07:00
Go to Top