Cập nhật mới về chính sách quảng cáo của Facebook: chuyển Chính sách văn bản sang giải pháp dựa trên phân phối
Trước: Quảng cáo tự động không được phê duyệt nếu có hơn 20% diện tích hình ảnh quảng cáo là văn bản.
Thay đổi: Từ ngày 8/06, lượng văn bản được chấp nhận trong quảng cáo trên Facebook vẫn cơ bản giống với hiện nay, với ưu tiên dành cho lượng văn bản tối thiểu (xấp xỉ 20%) trong hình ảnh quảng cáo. Quảng cáo có lượng văn bản nhiều hơn 20% sẽ bị hạn chế hoặc hoàn toàn không được phân phốI (hạn chế reach).

văn bản hình ảnh facebook
Những nội dung sau sẽ được tính là văn bản trong hình ảnh quảng cáo:
• Logo:
Mọi logo dựa trên văn bản đều được tính là văn bản bất kể kích thước hoặc căn chỉnh như thế nào

cs-quang-cao-facebook-2
• Hình mờ
Hình mờ được coi là văn bản, ngay cả khi các hình mờ đó là bắt buộc hoặc tuân theo hướng dẫn về thương hiệu
• Số
Mọi số đều được coi là văn bản
CÁCH KIỂM TRA NỘI DUNG CỦA BẠN:

văn bản hình ảnh facebook
Công cụ lớp phủ văn bản (Grid Tool)*: kiểm tra mức độ ảnh hưởng của văn bản đến quá trình phân phối bằng cách sử dụng công cụ lớp phủ văn bản. Từ sau ngày 8/6, sau khi upload hình, công cụ này sẽ cho bạn biết với lượng % văn bản hiện có, bạn sẽ bị hạn chế reach bao nhiêu %.