Nhượng quyền thương hiệu là việc cho phép một tổ chức hoặc cá nhân được kinh doanh hang hoá hay dịch vụ theo hình thức, phương pháp kinh doanh bao gồm thương hiệu, công nghệ, cách thức quản lý của bên nhượng quyền tại một điểm, khu vực trong một khoảng thời hạn nhất định với một khoản chi phí hay phần trăm doanh thu

1. Doanh nghiệp nhượng quyền sẽ chuyển giao cho bạn một Mô hình kinh doanh – (ai muốn tìm hiểu sâu thêm thì search Business Model Canvas) – đã được chứng minh là thành công.
2. Doanh nghiệp nhượng quyền sẽ hỗ trợ cho bạn về mặt đào tạo nhân sự, cách thức tạo ra sản phẩm quy chuẩn. hệ thống tài chính và hỗ trợ về marketing. Tóm lại, tất cả những kinh nghiệm tạo nên thành công doanh nghiệp nhượng quyền sẽ được chuyển giao cho bạn để đảm bảo bạn sẽ có thành công một cách dễ dàng nhất.

Nhượng quyền thương hiệu
3. Bạn được quyền sử dụng thương hiệu, vốn là một trong những giá trị lớn nhất của doanh nghiệp. Thành Rome không thể xây trong 1 ngày. Thương hiệu không thể tự nhiên mà có được vị trí trong tâm trí khách hàng. Có được một thương hiệu tốt, bạn sẽ dễ dàng có doanh thu và có được một lượng khách hàng trung thành ngay lập tức.

Mô hình nhượng quyền cũng như lựa chọn thương hiệu phù hợp nếu bạn muốn tự mình kinh doanh. Việc phát triển những nhân tố này thành những qui tắc và những cam kết hoạt động sẽ giúp bạn quản lý một cách toàn diện hệ thống nhượng quyền của mình.