Truyền thông là gì? Truyền thông là một kiểu tương tác xã hội trong đó ít nhất có hai tác nhân tương tác lẫn nhau, chia sẻ các qui tắc và tín hiệu chung. Ở dạng đơn giản, thông tin được truyền từ người gửi tới người nhận. Ở dạng phức tạp hơn, các thông tin trao đổi liên kết người gửi và người nhận.

Truyền thông là quá trình trao đổi thông tin, tương tác thông tin với nhau giữa hai hoặc nhiều người với nhau tăng cường hiểu biết lẫn nhau

Trước tiên, tôi muốn nói đến một ví dụ cho sự thay đổi.
Keith Weed – Giám đốc Marketing & Truyền thông toàn cầu (Chief Marketing & Communications Officer) của Unilever đã công bố thay đổi chiến lược truyền thông tại hội nghị Media360 (2015): ABC (Attention – Branding – Communication) > được thay bằng ART (Authentic – Relevant – Talkability).

xu thế truyền thông thay đổi
Các bạn biết rồi đấy, Unilever là một tập đoàn Toàn cầu cung cấp đầy đủ những thứ từ bàn chải đánh răng.. và tôi đồ rằng gia đình nào ở Việt Nam cũng đã dùng 1 sản phẩm của họ. Và bởi vậy sự thay đổi chiến lược truyền thông sẽ là 1 sự đột phá vô cùng quan trọng và ảnh hưởng nhiều thứ của họ.
Nhưng họ vẫn quyết định thay đổi…
… Vì sao vậy ?