Bing có thể Remove Navigation Để thêm trang kết quả tìm kiếm
Bing là để tự tin trong một số kết quả tìm kiếm của họ rằng họ sẽ loại bỏ các pagination để thêm các trang kết quả tìm kiếm.
Bing có thể giảm phân trang kết quả tìm kiếm của họ cho một số truy vấn tìm kiếm nơi mà họ tin rằng một trong những trang kết quả tìm kiếm là “các kết quả có liên quan nhất” cho các truy vấn.

Nếu bạn tìm kiếm một số truy vấn đuôi dài, ví dụ tìm kiếm [ chi tiết kỹ thuật cho màu đen iphone 6 64GB ] tại footer của trang là một trong những kết quả tìm kiếm Bing, thay vì tìm link tới các trang kết quả, bạn sẽ thấy một thông báo rằng đọc:

Chúng tôi nghĩ rằng đây là những kết quả có liên quan nhất cho tìm kiếm của bạn. Chúng tôi đã bỏ qua một số kết quả có chất lượng thấp hơn.
Để công bằng, có một siêu liên kết để “nhìn thấy tất cả các kết quả”, thậm chí kết quả Bing tự thừa nhận đã bỏ qua vì họ có thể là “kết quả có chất lượng thấp hơn.”