Phương pháp thiết lập 301 Permanent Redirect

Sử dụng “301 Permanent Redirect” là cách tốt nhất và thân thiện nhất để tái định hướng người đọc. Có nhiều lý do để bạn phải tái định hướng người đọc.

Các “301 Permanent Redirect” là phương pháp hiệu quả nhất và thân thiện với công cụ tìm kiếm để chuyển hướng trang web. Bạn có thể sử dụng nó trong một số tình huống, bao gồm:

+ Trang web của bạn mới đổi tên miền. Hướng nhiều domain khác nhau về một domain (chính).

+ Chỉ sử dụng một phiên bản domain là www.domain.com hoặc domain.com

+ Thay đổi cấu trúc URL.

Có nhiều cách để thành lập 301 Permanent Redirect, dưới đây là những cách phổ biến nhất

301-redirect1-chuyen-huong

301 Permanent Redirect

PHP tái định hướng một trang đơn lẻ

Để tái định hướng một trang cố định nào đó đến một địa chỉ mới, bạn chèn dòng code này vào trong file index.php

1 <?php
2 header(“HTTP/1.1 301 Moved Permanently”);
3 header(“Location: http://www.newdomain.com/page.html”);
4 exit();
5 ?>

Chuyển hướng cả trang

Code sau sẽ tái định hướng người đọc từ phiên bản http://domain.com sang http://www.domain.com

1 <?php
2 if (substr($_SERVER[‘HTTP_HOST’],0,3) != ‘www’) {
3 header(’HTTP/1.1 301 Moved Permanently’);
4 header(’Location: http://www.’.$_SERVER[‘HTTP_HOST’]
5 .$_SERVER[‘REQUEST_URI’]);
6 }
7 ?>Apache .htaccess tái định hướng một trang

Để dùng được cách này bạn cần phải tạo môt file tên là .htaccess (không hỗ trợ bởi những host chạy Windows) và đặt nó ở thư mục gốc (root directory), sau đó thêm dòng code sau vào

Redirect 301 /old/oldpage.htm /new/http://www.domain.com/newpage.htm
301-redirect1-chuyen-huong-1

Phương pháp chuyển hướng 301 Permanent Redirect

Apache .htaccess tái định hướng cả trang

Làm giống như ở trên nhưng nó sẽ tái định hướng người đọc từ http://domain.com thành http://www.domain.com

1 Options +FollowSymlinks
2 RewriteEngine on
3 rewritecond %{http_host} ^domain.com [nc]
4 rewriterule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [r=301,nc]
2016-04-11T10:49:48+07:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top