Thẻ meta robot tạo ra chỉ dẫn trong đến trang web cho các Robot tìm kiếm (Thẻ Meta Robots được đặt trong trang web để điều khiển robots đọc nội dung của từng trang).

Thẻ meta robot phải được đặt trong thẻ “head” của tài liệu HTML.

Một ví dụ về Robot meta

<html>

<head>

<title>The Best Webpage on the Internet</title>

<meta name=”ROBOTS” content=”NOINDEX, NOFOLLOW”>

</head>

<body>

<h1>Hello World</h1>

</body>
</html>

meta_web_robots

Ví dụ sử dụng thẻ Meta robots cho phép đánh chỉ số tất cả.

Trong ví dụ trên, “noindex, nofollow” hướng dẫn các Robot không đánh chỉ mục một trang web bất kỳ, và cũng không đi theo mất kỳ liên kết nào trên trang.

Rel= “Nofollow”

Nên nhớ cách các liên kết hoạt động như bỏ phiếu. Các thuộc tính rel= nofollow cho phép bạn liên kết tới một nguồn, trong khi loại bỏ vote của bạn cho mục đích tìm kiếm. Thật vậy, “nofollow” gợi ý các SE không đi theo liên kết, nhưng một vài máy tìm kiếm vẫn đi theo chúng để phát hiện ra các trang mới. Những liên kết này chắc chắn đạt được ít giá trị hơn (và không để lại hậu quả trong hầu hết các trường hợp) so với những những liên kết theo sau, nhưng có thể đem lại hiệu quả trong những trường hợp bạn chẳng may liên kết đến nguồn không tin cậy.

meta_web_robots-1

Meta Robots

Một ví dụ về nofollow:

<a href=”http://www.example.com” title=“Example”

rel=”nofollow”>Example Link</a>

Trong ví dụ trên, giá trị của liên kết sẽ không được thông qua example.com vì thuộc tính rel=nofollow đã được thêm vào.